ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΨΙΔΑΣ: 6,40 μέτρα
ΜΗΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3 μέτρα
ΥΨΟΣ ΥΔΡΟΡΟΗΣ: Aπό 3 έως 5 μέτρα

ОТВОР НА СВОДА:: 6,40 μέτρα
ДЪЛЖИНА НА СЕКТОРИТЕ: 3 μέτρα
ВИСОЧИНА НА ВОДЕН СТЪЛБ: ОТ 3 ДО 5 М