SFAAS Ltd – GREENHOUSE CONSTRUCTION announces that founded a subsidiary company named SFAAS NETS.
Our new company will operate in the shade netting.

Ο Εταρικός μας κατάλογος για το 2014

The SFAAS Ltd – ПАРНИКОВИ СТРОИТЕЛСТВО обявява, че основана дъщерна фирма на име SFAAS мрежите.
H новата компания ще работи в сянка мрежата.