Αρχική : Θερμοκήπια

Θερμοκήπια & Κατασκευές

ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ:

Τα θερμοκήπια της SFAAS είναι εξασφαλισμένο από τα απαραίτητα οριζόντια και κάθετα φέροντα στοιχεία. Τούτο είναι αξιόπιστο και ασφαλισμένο ώστε να αντέξει σε όλες τις κάθετες και οριζόντιες φορτίσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις.